Hệ thống xử lý nước giếng khoan 1- 4 m3/h
 03 7777 0000 - 1900 0138