Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản
 03 7777 0000 - 1900 0138