Hệ thống RO công nghiệp 1500 L/h
 03 7777 0000 - 1900 0138