Hệ thống xử lý nước biển
 016 7777 0000 - 1900 0138